Kavin Chand

Kavin Chand

President

Phone: 604-562-4569

Kamila Singh

Kamila Singh

Vice President

Phone: 604-537-5123

Salesh Prasad

Salesh Prasad

Treasurer

Phone: 604-897-6601

Sara Sharma

Sara Sharma

Secretary